Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja Društvo

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja določa:

 • cilje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vlogo in naloge tekmovalnih komisij,
 • razglasitev dosežkov,
 • ugovore na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja fizike,
 • primerjanje znanja fizike med dijaki in šolami,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
 • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja fizike,
 • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu,
 • priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje potekajo v 3 tekmovalnih skupinah I, II, III, razdeljenih po snovi. Program tekmovanja je za vsako skupino določen v Vsebinskem programu tekmovanja.

Dijaki si lahko sami zberejo skupino, ki najbolje ustreza njihovemu znanju in zanimanju, razen v skupini I, kjer lahko tekmujejo samo dijaki, ki so imeli v predmetniku srednje šole, vključno s tekočim šolskim letom, največ dve leti fizike. Dijak lahko tekmuje v skupini I ali II največ dvakrat. Dijaki, ki so v skupinah I ali II že osvojili zlato priznanje, ne morejo ponovno tekmovati v teh skupinah. Od tekmovalcev v skupini II se pričakuje pregledno znanje snovi iz predhodne skupine I. Skupina III obsega nekoliko skrajšan program Mednarodne fizikalne olimpijade in je namenjena predvsem dijakom 4. letnika, lahko pa v tej skupini tekmujejo tudi dijaki nižjih letnikov. Dijak lahko tekmuje v skupini III večkrat.

Tekmovanje poteka na štirih ravneh:

 • šolska raven tekmovanja je vstopna raven, ki poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah, ni obvezna in je namenjena le kot pomoč pri izboru tekmovalcev za nastop na regijskem tekmovanju za šole, kjer je za tekmovanje tolikšen interes, da šola potrebuje interno izbirno tekmovanje,
 • regijska raven tekmovanja, ki poteka v obliki regijskih tekmovanj po posameznih regijah, ima značaj predtekmovanja ter funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju,
 • državna raven tekmovanja, ki poteka v obliki državnega tekmovanja,
 • izbirna raven tekmovanja, ki poteka v obliki izbirnega tekmovanja za mednarodna tekmovanja iz fizike (v nadaljnjem besedilu izbirno tekmovanje),in ima funkcijo dodatnih kvalifikacij za nastop na mednarodnih tekmovanjih iz fizike.

Izbirno tekmovanje poteka iz snovi skupine III, udeleženci so določeni v Merilih izbora za Mednarodna tekmovanja.

Merila izbora in Vsebinski program sta prilogi vsakoletnega razpisa tekmovanja.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju fizike organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).

Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za tekmovanja srednješolcev v znanju fizike (v nadaljnjem besedilu Komisija za tekmovanja) pri Društvu. Komisijo za tekmovanja sestavljajo trije člani Društva, ki delujejo na področju fizike. Komisijo za tekmovanja v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor Društva.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji fizike, pedagoški sodelavci in študenti Fakultete za matematiko in fiziko, pedagoških fakultet ter drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju fizike lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol skladno s 23., 29. in 36. členom tega pravilnika.

Šolskega, regijskega in državnega tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Dijaki, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo srednjo šolo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Izbirnega tekmovanja se lahko udeležijo samo dijaki, ki so državljani Republike Slovenije.

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj, vodijo za dijake vsake od teh šol posebno evidenco, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji pa sprejmejo poseben dogovor.

Regijsko tekmovanje izvede za določeno regijo šola, ki je v regiji določena kot gostiteljica za določeno leto. Sodelujoče šole se med seboj dogovorijo o šoli gostiteljici in organizatorju za naslednje leto. Pri organizaciji sodeluje Komisija za tekmovanja.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu http://www.dmfa.si/ na podstrani ustrezne tekmovalne komisije.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe šolskega, regijskega, državnega in izbirnega tekmovanja,
 • organizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za regijsko tekmovanje,
 • izračun števila tekmovalcev, ki se bodo lahko iz posamezne regije uvrstili na državno tekmovanje,
 • šolo in kraj za izvedbo državnega tekmovanja,
 • mesto in pravila za izvedbo izbirnega tekmovanja,
 • roke prijav na šolsko, regijsko in državno tekmovanje,
 • višino prijavnine na tekmovanje,
 • pravila tekmovanja, v katerih je zapisan tudi način izbire tekmovalcev za mednarodna tekmovanja iz fizike,
 • program tekmovanja za posamezno raven tekmovanja in posamezno skupino z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Dijak se na šolsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju fizike oziroma mentorju na šoli, šola pa na način, določen v razpisu.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • Šolsko tekmovanje vodijo šolske tekmovalne komisije, ki jih sestavljajo učitelji fizike. Člani komisije izvolijo predsednika komisije. Če je na šoli le en učitelj fizike, je avtomatsko predsednik komisije.
 • Regijsko tekmovanje vodijo regijske tekmovalne komisije, sestavljena iz učiteljev fizike z vseh sodelujočih šol in fizikov iz drugih ustanov. Predsednik tekmovalne komisije je praviloma organizator tekmovanja s šole gostiteljice, lahko pa predsednika izmed članov komisije izvolijo člani komisije. Tekmovalna komisija izbere pritožbeno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik tekmovalne komisije in še dva člana tekmovalne komisije. Vsi trije člani morajo biti z različnih šol oziroma ustanov.
 • Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj šestnajst članov. V državni tekmovalni komisiji so člani Komisije za tekmovanja, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike. Člane državne tekmovalne komisije imenuje Komisija za tekmovanja.
 • Izbirno tekmovanje vodi komisija izbirnega tekmovanja, ki jo sestavljajo predsednik državne tekmovalne komisije in še najmanj trije člani. V tekmovalni komisiji za izbirno tekmovanje so člani Komisije za tekmovanja, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike.

13. člen
(Soorganizacija tekmovanja)

Tekmovanja na posameznih ravneh soorganizirajo organizatorji tekmovanja, ki v dogovoru s tajnikom Komisije za popularizacijo opravijo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

Organizatorje imenujejo posamezne šole, potrdi jih Komisija za popularizacijo.

Priprava nalog

14. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za vse ravni tekmovanja pripravi Komisija za popularizacijo.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku.

Komisija je na zahtevo dolžna pripraviti prevod tekmovalnih nalog v italijanski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te jezike objavi komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Recenzijo nalog opravi predsednik državne tekmovalne komisije oziroma s strani predsednika pooblaščeni recenzenti, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge so lahko lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

15. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.

Regijske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog za regijsko tekmovanje strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

Člani državne tekmovalne komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije (v skladu s 14. členom), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

16. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki šolskih in regijskih tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh. Komisija za popularizacijo hrani izdelke z državnega in izbirnega tekmovanja eno leto, nato pa zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

17. člen
(Način tekmovanja)

Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki. Med nalogami je lahko tudi eksperimentalna naloga, kar pa mora biti razvidno iz razpisa za tekoče šolsko leto.

18. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na šolskem tekmovanju traja 90 minut, na regijskem tekmovanju 120 minut in na državnem tekmovanju 150 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano. Izbirno tekmovanje traja 120 minut.

Če so na državnem ali izbirnem tekmovanju teoretične naloge in eksperimentalna naloga, traja reševanje teoretičnih nalog 120 minut in reševanje eksperimentalne naloge 120 minut.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

19. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine. Če sta soseda tekmovalca, ki rešujeta naloge iste skupine, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi. Vsak tekmovalec mora imeti svojo mizo.

Če tekmovalci rešujejo tudi eksperimentalno nalogo, mora biti postavitev eksperimentalnih naprav taka, da omogoča samostojno reševanje naloge.

Sedežni red na regijskem tekmovanju pripravi organizator tekmovanja, na državnem tekmovanju soorganizator tekmovanja skupaj z državno tekmovalno komisijo, na izbirnem tekmovanju komisija za izbirno tekmovanje.

20. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, evidentira manjkajoče tekmovalce, nato pa razdeli tekmovalne liste. Nadzorna oseba je praviloma član tekmovalne komisije.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

21. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor, neprogramabilno žepno računalo, geometrijsko orodje in zbirko fizikalnih in matematičnih enačb, ki je prosto dostopna na spletnih straneh Vsebinskega programa tekmovanja. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, ...), razen neprogramabilnih žepnih računal.

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

22. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na šolskem tekmovanju ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci na izdelek napišejo svoje ime, priimek in razred.

Na regijskem in državnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov. Šifriranje in dešifriranje na regijskem tekmovanju se izvede po navodilih za izvedbo tekmovanja.

Šolsko tekmovanje

23. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)

Šolskega tekmovanja za posamezno skupino I, II ali III se lahko udeležijo dijaki šol, ki za tekoče šolsko leto izberejo izvedbo šolskega tekmovanja. Dijaki se šolskega tekmovanja lahko udeležijo, če se na tekmovanje prijavijo v skladu z 11. členom.

24. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje se izvede na šoli v prostorih, ki jih določi šolska tekmovalna komisija. Datum in čas tekmovanja je določen z razpisom.

25. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • na osnovi prijav dijakov na tekmovanje pripravi zadostno število tekmovalnih pol,
 • organizira tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke učencev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • izmed prijavljenih dijakov določi tiste, ki se za posamezno skupino udeležijo regijskega tekmovanja,
 • priskrbi morebitne nagrade tekmovalcem.

26. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Predsednik šolske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja ter poskrbi za fotokopiranje/natis tekmovalnih nalog in njihovo tajnost,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na oceno postopa v skladu s 55. členom tega pravilnika.

27. člen
(Tekmovalne naloge in rešitve)

Izvode nalog za vsakega tekmovalca pripravi in razmnoži v primernem številu Šolska tekmovalna komisija. Naloge so objavljene na Infoserverju zjutraj na dan tekmovanja. Rešitve nalog in točkovnik se objavi 30 minut pred zaključkom reševanja nalog na Infoserverju. Dostop do rešitev in točkovnika ima predsednik šolske tekmovalne komisije.

28. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo in dosežke objavijo najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju.

29. člen
(Izbor udeležencev regijskega tekmovanja)

Število tekmovalcev posamezne šole na regijskem tekmovanju je omejeno s številom spremljajočih učiteljev, kot je vsakoletno določeno v razpisu.

Za skupine, za katere šola izvede šolsko tekmovanje, šolska tekmovalna komisija opravi dokončni izbor udeležencev regijskega tekmovanja. Število udeležencev regijskega tekmovanja in kriteriji za izbor so v celoti prepuščeni posamezni šoli, vendar mora šolska tekmovalna komisija izbirati le med dijaki, ki so se prijavili na šolsko tekmovanje.

Za skupine, za katere šola ne izvede šolskega tekmovanja, so na regijsko tekmovanje uvrščeni vsi na šolsko tekmovanje prijavljeni tekmovalci.

Regijsko tekmovanje

30. člen
(Udeleženci regijskega tekmovanja )

Regijskega tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov srednje šole, ki so se na tekmovanje prijavili v skladu z 11. členom in so se na regisjko tekmovanje uvrstili v skladu z 29. členom.

31. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Regijsko tekmovanje se izvede na šolah gostiteljicah po posameznih regijah v prostorih, ki jih določi organizator tekmovanja. Šole gostiteljice in organizatorji tekmovanj v posamezni regiji ter datum vsakoletnega regijskega tekmovanja so določeni v razpisu.

32. člen
(Naloge regijske tekmovalne komisije)

Regijska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • izbere predsednika tekmovalne komisije,
 • komisijsko odpre prejete naloge,
 • po navodilih Komisije za popularizacijo izvede tekmovanje,
 • pregleda in ovrednoti izdelke dijakov,
 • določi tekmovalce za državno tekmovanje po posameznih skupinah kot je določeno v razpisu in navodilih za izvedbo tekmovanja,
 • določi tekmovalce, ki bodo prejeli bronasto priznanje,
 • na dan tekmovanja v pisni obliki seznani vse predstavnike sodelujočih šol s šifriranimi rezultati,
 • reši morebitne pritožbe na način, kot je zapisano v tem pravilniku in navodilih za izvedbo tekmovanja,
 • posreduje državni tekmovalni komisiji podatke, ki so potrebni za določitev udeležencev državnega tekmovanja in izdajo potrdil članom regijske tekmovalne komisije in organizatorju,
 • po navodilih za izvedbo določi šolo gostiteljico in organizatorja za naslednje leto.

33. člen
(Naloge predsednika regijske tekmovalne komisije)

Predsednik regijske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na oceno zadevo pregleda in jo reši skupaj s člani področne tekmovalne komisije ali jo preda v obravnavo in rešitev državni tekmovalni komisiji,
 • sporoči tajniku Komisije za popularizacijo gostitelja (ime šole) in organizatorja (ime učitelja) regijskega tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

34. člen
(Naloge organizatorja regijskega tekmovanja)

Organizator regijskega tekmovanja ima naslednje naloge:

 • pripravi ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovi nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • pripravi prostor za delo regijske tekmovalne komisije,
 • pripravi prostor za otvoritev in zaključek tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom regijske tekmovalne komisije opravi še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja,
 • sporoči tajniku Komisije za popularizacijo gostitelja in organizatorja regijskega tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

35. člen
(Tekmovalne naloge in rešitve)

Izvode nalog za vsakega tekmovalca pripravi in razmnoži v primernem številu Komisija za popularizacijo. V zapečateni kuverti jih prejme organizator tekmovanja najmanj 24 ur pred pričetkom tekmovanja. Rešitve nalog in točkovnik se objavi 30 minut pred zaključkom reševanja nalog na Infoserverju. Dostop do rešitev in točkovnika ima predsednik regijske tekmovalne komisije.

36. člen
(Izbor udeležencev državnega tekmovanja)

Regijska tekmovalna komisija opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Število udeležencev je določeno s kvoto, ki pripada posamezni regiji. Kvota je odvisna od števila dijakov v posamezni regiji in uspeha na državnih tekmovanjih v zadnjih štirih letih. Vsakoletni izračun kvote za posamezno regijo je objavljen v razpisu.

Na državno tekmovanje se praviloma uvrsti 141 tekmovalcev. 108 tekmovalcev je razdeljenih med posamezne regije na podlagi preteklih udeležb iz posamezne regije, to število udeležencev iz posamezne regije se ne spreminja. 33 tekmovalcev pa je vsako leto razdeljenih med posamezne regije na podlagi dosežkov tekmovalcev iz posamezne regije na državnem tekmovanju v preteklih štirih letih. Ta delež udeležencev je za posamezno regijo določen vsako leto, vendar vedno na podlagi uspehov v zadnjih štirih letih. Rezultate vrednotimo tako, da točkujemo prvo nagrado s 4 točkami, drugo nagrado s 3 točkami, tretjo nagrado z 2 točkama in pohvalo z 1 točko. Potem izračunamo delež posamezne regije glede na skupno število točk, doseženih na določenem državnem tekmovanju.

Tekmovalec, ki je bil udeleženec mednarodnih tekmovanj iz fizike v preteklem šolskem letu, se avtomatsko uvrsti na državno tekmovanje (v skupino III) in na izbirno tekmovanje in ne spadajo v kvoto, ki je določena za posamezno regijo v razpisu tekmovanja.

Zaradi natančnejšega izračuna so deleži v vmesnih rezultatih izračunani na eno decimalko, in se število udeležencev zaokroži na celo število šele na koncu izračuna. V rubriki "UDELEŽENCI" je 108 tekmovalcev za državno tekmovanje v tekočem šolskem letu razdeljeno med posamezne regije po prej omenjenem kriteriju. V rubriki "NAGRADE" je število točk in odstotek doseženih točk posamezne regije glede na skupno število točk, preračunanih za nagrade in pohvale na prej opisan način za zadnja štiri leta. V zadnji koloni te rubrike je odvisno od zaokroževanja 33 ali 34 udeležencev za državno tekmovanje po tem kriteriju razdeljeno med posamezne regije. V zadnji koloni tabele ("skupaj") je skupno število tekmovalcev iz posamezne regije, ki se bodo v tekočem šolskem letu udeležili državnega tekmovanja. Za posamezne regije dijake po skupinah I, II in III razdelijo regijske tekmovalne komisije.

Na podlagi utemeljenega pisnega predloga učitelja ali mentorja, regijske tekmovalne komisije ali na svoj predlog lahko Komisija za popularizacijo samostojno uvrsti na državno tekmovanje do 5 tekmovalcev. Na ta način predlagani tekmovalci ne spadajo v kvoto, ki je določena za posamezno regijo v razpisu tekmovanja.

Državno tekmovanje

37. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov v skladu s 36. členom.

38. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Soorganizator tekmovanja je srednja šola.

Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi soorganizator državnega tekmovanja v soglasju s predsednikom državne tekmovalne komisije.

Tekmovanje se prične dopoldne z reševanjem nalog in zaključi popoldne z objavo rešitev nalog in šifriranih rezultatov. Natančen časovni potek državnega tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred izvedbo tekmovanja.

39. člen
(Reševanje nalog)

Prvih 30 minut reševanja nalog lahko dijaki postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami izključno članom državne tekmovalne komisije, ki v tem času vsaj enkrat obidejo vse prostore, kjer dijaki rešujejo naloge.

O ukrepih zaradi morebitnih nepravilnosti, ki jih morajo članom državne tekmovalne komisije sporočiti nadzorne osebe, odloča državna tekmovalna komisija na svoji seji ob pregledovanju izdelkov.

40. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)

Državna tekmovalna komisija:

 • pripravi ustrezno število izvodov tekmovalnih nalog, rešitev nalog in točkovnik,
 • nadzoruje tekmovalce v prostorih, kjer poteka reševanje nalog
 • pregleda in ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • določi prejemnike srebrnih in zlatih priznanj ter nagrad,
 • lahko podeli posebno nagrado najboljšemu tekmovalcu,
 • določi tekmovalce za izbirno tekmovanje na podlagi pravil, zapisanih v razpisu
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za Ministrstvo za šolstvo in šport.

41. člen
(Naloge predsednika državne tekmovalne komisije)

Predsednik tekmovalne komisije:

 • zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za Ministrstvo za šolstvo in šport.

Predsedniku državne tekmovalne komisije pomaga pri njegovem delu tajnik komisije za popularizacijo.

42. člen
(Naloge soorganizatorja tekmovanja)

Soorganizacijo državnega tekmovanja lahko prevzame podružnica Društva, srednja šola, fakulteta ali druga ustanova. S prevzemom soorganizacije se podružnica, šola, fakulteta oziroma ustanova obveže, da bo:

 • pripravila ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • priskrbela malico in kosila za tekmovalce,
 • pripravila ustrezen prostor za delo državne tekmovalne komisije,
 • pripravila ustrezen prostor za odprtje tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom državne tekmovalne komisije opravila še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

43. člen
(Rezultati)

Šifrirani rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje do 17. ure tekmovalnega dne.

Na te rezultate lahko tekmovalec vloži pisni ugovor, v katerem navede svojo šifro, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.

Tekmovalec lahko vloži ugovor na način in naslov ter do roka, kot je objavljeno v razpisu.

Državna tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. S sklepom se lahko tekmovalec seznani na spletni strani DMFA v skladu z 48. in 55. členom. Sklep je dokončen.

Izbirno tekmovanje

44. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Izbirno tekmovanje je enodnevno in je praviloma za tekoče šolsko leto izvedeno do 30. aprila na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko.

45. člen
(Izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja)

Pri izboru tekmovalcev za mednarodna tekmovanja iz fizike se mora komisija izbirnega tekmovanja ravnati po pravilih organizatorjev olimpijade in skladno z Merili izbora.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

46. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na regijskem tekmovanju osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju, razvrščeni po dosežku, osvojijo zlato ali srebrno priznanje in sicer:

 • Pri 50 udeleženih tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podelita na državnem tekmovanju, skupno v vseh tekmovalnih skupinah, podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Pri 500 udeleženih tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli na državnem tekmovanju, skupno v vseh tekmovalnih skupinah, 20 zlatih priznanj. Pri 5000 ali več tekmovalcih se podeli največ 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000 se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Tisti tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju osvojili vsaj 1/5 možnih točk in ki v skladu z gornjima dvema alinejama niso osvojili zlatega priznanja, prejmejo srebrno priznanje.

Poleg zlatih priznanj državna tekmovalna komisija podeli tudi nagrade. V vsaki tekmovalni skupini se podeli prva nagrada za prvo mesto, druga nagrada za drugo mesto in tretja nagrada za tretje mesto. Če si tekmovalci delijo mesto, ki mu pripada nagrada, prejmejo vsi enako nagrado. Poleg nagrad za prva tri mesta se lahko podeli še pohvale na tak način, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih ne presega števila 7.

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

47. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo šifro tekmovalca ter število doseženih točk po nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji tekmovalni kategoriji na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.

Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na regijskem tekmovanju v tisti regiji, v katero je šola uvrščena, prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na državno tekmovanje. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu z 49. členom.

Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena članov tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije za popularizacijo.

48. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko tekmovanje. Uporabniško ime in geslo za regijsko in državno tekmovanje prejme tekmovalec na tekmovanju samem.

49. člen
(Objava na spletnih straneh)

Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Društva. Objavijo se le dosežki tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado.

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

50. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami z regijskega in državnega tekmovanja se praviloma objavijo v društvenih publikacijah in na spletni strani Komisije za popularizacijo.

51. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.

52. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom Društva, in sicer:

 • bronasta, srebrna in zlata priznanja ter nagrade podpiše predsednik državne tekmovalne komisije,
 • potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.

Priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju natisne Komisija za popularizacijo.

Upravni odbor Društva lahko najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja odloči, da so nekateri izmed zgoraj navedenih obrazcev na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani in časovno žigosani dokumenti, tiskovine pa so na voljo le ob plačilu. Ob tej odločitvi upravni odbor Društva objavi tudi cenik natisov.

53. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev. Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se praviloma objavi z razpisom.

54. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu Društva.

Ugovor na vrednotenje izdelkov

55. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na šolskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku treh dni od objave rezultatov preko mentorja vloži obrazložen pisni ugovor predsedniku šolske tekmovalne komisije. Po prejemu ugovora šolska tekmovalna komisija izdelek ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Odločitev komisije je dokončna.

Če tekmovalec meni, da je na regijskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih šifriranih rezultatov, lahko do prvega torka po tekmovanju do 14. ure preko mentorja vloži obrazložen pisni ugovor predsedniku regijske tekmovalne komisije. Po prejemu ugovora pritožbena komisija izdelek ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Mentor in dijak imata po tem pravico vpogleda v izdelek. Zoper odločitev o ugovoru lahko tekmovalec preko mentorja vloži pisno pritožbo na Komisijo za popularizacijo in s tem seznani tudi predsednika regijske tekmovalne komisije. Komisija za popularizacijo mora prejeti pritožbo najkasneje do prvega petka po tekmovanju. V takem primeru mora predsednik regijske tekmovalne komisije do istega roka poslati tudi vse izdelke, ki so predmet pritožb. Komisija odloči o ugovoru in obvesti o tem mentorja in predsednika regijske tekmovalne komisije. Odločitev komisije je dokončna.

Na državnem tekmovanju se ugovor vloži skladno s 43. členom. Državna tekmovalna komisija izdelke, za katere je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in odloči o ugovoru ter svojo odločitev utemelji. S sklepom državne tekmovalne komisije se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 48. členom.

Upravni odbor Društva lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje obravnava le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi upravni odbor Društva najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Če je bil ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

56. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive .

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole, podružnice Društva in Društvo določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep upravni odbor Društva.

57. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator (v primeru državnega tekmovanja soorganizator) in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

58. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

59. člen
(Spopolnjevanje)

Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s katero izmed fakultet ali drugih ustanov.

Financiranje tekmovanja

60. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

Društvo lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki tekmovalca prijavlja, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor Društva. Za tekmovanja na višjih ravneh ni prijavnine.

61. člen
(Financiranje šolskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskega tekmovanja zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

62. člen
(Financiranje regijskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskega tekmovanja zagotovi šola oziroma ustanova, ki tekmovanje gosti. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki šol, ki pošiljajo tekmovalce na regijsko tekmovanje,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

63. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

64. člen
(Financiranje izbirnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo izbirnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

65. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog in rešitev za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • priznanja, diplome za nagrade, potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših na poletnih šolah ali drugih izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.),
 • potne stroške za udeležence in predstavnike iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oziroma tekmovanjih.

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh vseh ravneh tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za tekmovanja pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.

Kazenske določbe

66. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije. Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik šolske ali regijske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik državne tekmovalne komisije razreši. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

67. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

68. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

69. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.


Ljubljana, 31. 7. 2018 Predsednik Društva
Številka: P - 6/2018 prof. dr. Dragan Mihailović